โครงสร้างของไดเร็กทอรี่บน linux os | Linux OS Directory Structure

โครงสร้างของ ไดเร็กทอรี่ ของ linux os-Linux-Directory-Structure-1

Written by admin

28 มีนาคม 2021

โครงสร้างของไดเร็กทอรี่บน linux os | Linux OS Directory Structure

Adsโครงสร้างของไดเร็กทอรี่บน linux os | Linux OS Directory Structure 

Unix และ Linux จะมองทุกอย่างเป็นโครงสร้างของไฟล์ทั้งหมดเช่น CDROM จะอ้างถึงดว้ย /media/cdrom ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างของไฟล์ต่างๆ พร้อมทั้ง หน้าที่การทางานของแต่ละไดเร็กทอรี่

 •  / เป็นไดเร็กทอรี่เริ่มต้น (root) ซึ่งเป็นไดเร็กทอรีท่ีอยู่บนสุดของโครงสร้างไดเร็กทอรี่ทั้งหมด
 •  /bin ย่อมาจาก Binary เป็นไดเร็กทอรี่สาหรับเก็บคาสัง่ ที่เรียกใช้จากผู้ใช้โดยส่วนใหญ่ เป็นคาสั่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบและเป็นคาสั่งพื้นฐานที่จาเป็นต่อการใช้งานลินุกซ์ทั่วไป
 • /boot ใชเ้ก็บไฟล์ที่ใชส้าหรับควบคุมการทางานของลินุกซ์หรือ kernel รวมทั้งไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ boot เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น GRUB (GRand Undified Boot loader)หรือ LILO เป็นต้น
 • /dev ย่อมาจาก Device ใชเ้ ก็บชื่อไฟล์พิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีในระบบ เช่น tty (Terminal)hda(harddisk)เป็นต้น โดยในแต่ละไฟล์จะหมายถึง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ หน่ึงอุปกรณ์
 • /etc คำว่า et cetera ย่อ มาจาก Et cetera เป็นภาษาลาติน มีหมายความในภาษาอังกฤษว่า and the others (Et คือ and, cetera คือ others)ใช้เก็บ Configuration file ซึ่งใช้สำหรับดูแลรักษาระบบ(Systemadministrator) และไฟล์สคริปท์ที่ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดบริการ (Service)ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ภายใต้ etc คือ /etc/init.d
 • /home เป็นไดเร็กทอรี่สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน ยกเว้น root จะเก็บไว้ที่ /root แยกออกต่างหาก
 • /lib ย่อมาจาก Library ใช้สำหรับเก็บไลบรารี่ของโปรแกรมต่างๆ
 • /lost+found เป็นไดเร็กทอรี่ที่ใชเ้ก็บไฟล์ที่กำลังถูกใช้งานแล้วดิสก์เกิดปัญหาหรือระบบล้มเหลว หรือไม่ใช้คำสั่ง ปิดเครื่องที่ถูกต้องซึ่งบางคร้ังทำให้ไฟล์ที่กำลังใช้งานเหล่าน้ีมีปัญหา เมื่อเริ่มการทางานของระบบใหม่(boot)โปรแกรม fsck ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ระบบไฟล์จะเริ่มทำงาน หากพบไฟล์ที่เกิดความผิดพลาดเกิดข้ึน ในระบบไฟล์ใด ก็จะนำ ไฟล์ที่เก็บสำรองไว้ใน lost+found ไปแทนที่ในไดเร็กทอรี่ที่มีปัญหาดังกล่าว
 • /media เป็นไดเร็กทอรี่สาหรับการเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างของไฟล์ในลินุกซ์ด้วยคำสั่ง mount ส่วนใหญ่อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อจะเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทสื่อต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อระบบ เช่น cdrom, thumb drive
 • /mnt เป็นไดเร็กทอรี่ท่ีใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ
 • /opt เป็นไดเร็กทอรี่ที่ใช้เก็บโปรแกรมส่วนขยายอื่นๆ หรือโปรแกรมประเภท third party software หรือโปรแกรมที่เราเอามาติดตั้งเอง แต่ส่วนมากนิยมติดตั้ง ไว้ใน /usr/local มากกว่า
 • /proc เป็นไดเร็กทอรี่สาหรับเก็บขอ้ มูลของระบบท่ีกำลังทำงานอยู่เช่นข้อมูลโปรเซส หรือ สถานะต่างๆ ของระบบ เป็นต้น
 • /root เป็น home directory ของ root
 • /sbin เป็นไดเร็กทอรี่สำหรับเก็บโปรแกรมหรือคำสั่งสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยมากโปรแกรมที่เก็บอยู่ในไดเร็กทอรี่น้ีต้องใช้ สิทธิ root หรือต้องใช้ sudo จึงจะสามารถใช้งานคำสั่งได้
 • /tmp เป็นไดเร็กทอรี่ที่ใช้เก็บไฟล์ชั่วคราว ไดเร็กทอรี่น้ีไม่ว่าผู้ใช้คนใดในระบบ สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อ boot เครื่องใหม่ เพราะข้อมูลจะหาย
 • /usr เป็นไดเร็กทอรี่ที่ใช้เก็บโปรแกรมไลบรารีต่างๆ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ผู้ใช้ติดตั้งเพิ่มเติมลงไป
 • /usr/bin เก็บคาสั่งของผู้ใช้งานทั่วไป
 • /var เก็บไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงหรือไฟล์ชั่วคราวต่างๆ ที่สร้างโดยโปรแกรมหรือผู้ใช้ เช่น log ข้อมูลE-mail ข้อมูลการพิมพ์ต่างๆ

.

Adsทำเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์บริษัท ราคาถูก เว็บไซต์แสดงโปรไฟล์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งระบบ ทีมงานมืออาชีพที่ใส่ใจคุณ

Aoo Studio Digital 2U ให้บริการรับวางระบบ ไอที ซัพพอร์ต การตลาดดิจิตอล ทำเว็บไซต์ One Page ทำเว็บไซต์บริษัท

zixzax ทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ตัวอย่างเว็บไซต์

[ccpw id=”844″]

[cryptopack id=”834″]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rocky Linux คืออะไร ?

Rocky Linux เป็นระบบปฏิบัติการขององค์กรชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ bug-for-bug 100% ที่เข้ากันได้กับการแจกจ่าย Linux...

OpenSolaris คืออะไร

OpenSolaris คือ คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ...

Permission (Changmode) คืออะไร

Permission(Changmode)คือ สิทธิ์ในการเข้าถึง Files หรือ Directories ภายในระบบ Unix เช่น Centos , Ubuntu , redhat , debian เป็นต้น โดยสามารถแบ่

Linux คืออะไร

Linux คือ ระบบปฏิบัติการฟรีโอเพ่นซอร์ส บนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ unix โดย Linus...

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection เป็นเทคนิคการโจมตีที่ใช้เทคโนโลยี SQL เพื่อโจมตีฐานข้อมูลของระบบ...

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

NFT (Non-Fungible Token) คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แสดงถึงวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ศิลปะ ดนตรี...

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

peer to peer network (P2P) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธรรมดา เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ...

Internet of Things (IOT) คืออะไร?

Internet of Things (IOT) คืออะไร?

บทนำสั้นๆ เกี่ยวกับ Internet of Things (IOT) อนาคตของ IOT : สิ่งที่เราคาดหวังได้จากมัน Internet of Things คือ...

0 ความคิดเห็น