SMTP คืออะไร

SMTP คืออะไร

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) คือ แอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์หลักในการส่งรับและ / หรือส่งต่ออีเมลขาออกระหว่างผู้ส่งและผู้รับอีเมล  SMTP Server จะมีที่อยู่ที่สามารถกำหนดโดยโปรแกรมรับส่งเมลหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานและโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบ...
Mail server คืออะไร

Mail server คืออะไร

Mail Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)ที่ทําหน้าที่ให้บริการรับ-ส่ง และจัดเก็บ email ของบุคคลหรือองค์กร โดย mail server สามารถตั้งไว้ที่ผู้ให้บริการ ISP (เช่น hotmail.com, gmail.com ฯลฯ) หรือในองค์กรของตนเองได้...
Dovecot คืออะไร

Dovecot คืออะไร

Dovecot คือ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ IMAP และ POP3 แบบโอเพนซอร์ส สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux / UNIX  โดย...