Array คืออะไร เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

Array คืออะไร เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

Array (อาร์เรย์) คือชุดของรายการที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งหน่วยความจำที่อยู่ติดกัน แนวคิดคือการจัดเก็บสิ่งของประเภทเดียวกันหลายรายการไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการคำนวณตำแหน่งของแต่ละองค์ประกอบโดยเพียงแค่เพิ่มค่าชดเชยให้กับค่าฐาน กล่าวคือ...