บทความ & ข่าว

zixzax.net by Aoostudio.com บริการออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์
Zixzax.net บริการออกแบบเว็บไซต์

Zixzax.net by AooStudio.com ให้บริการออกแบบเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์เขียนบทความได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยว เว็บไซต์จองที่พัก ทำเว็บไซต์ขายของ ออกแบบตามใจคุณ แถมฟรี SSL Certicate .
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : www.zixzax.net

ราคาเริ่มต้นที่ 3300 จ่ายครั้งเดียวจบ เพิ่มเพื่อนshell script (เชลล์ สคริปต์) คืออะไรshell script (เชลล์ สคริปท์) คืออะไร-ssh.png

shell script (เชลล์ สคริปต์) คืออะไร

shell script (เชลล์ สคริปต์) คือ โปรแกรมหน่ึงบนระบบ unix/linux ซึ่ง shell script ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (interface) ระหว่างผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการunix/linux (เคอร์เนล)ซึ่ง Shell ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเคอร์เนล แต่ใช้เคอร์เนลในการประมวลผล ผู้ใช้สามารถสั่งงานระบบปฏิบัติการได้โดยผ่านทาง secure shell เท่านั้น โปรแกรม Secure Shell ยังมีคุณสมบัติของ Shell Programming Language ทำให้ผู้ใช้สามารถนำคำสั่งต่างๆ ของ Shell มาเขียนโปรแกรมเก็บเป็นไฟล์ไว้ได้ เรียกว่า "shell script (เชลล์ สคริปต์)"

ตัวอย่างไฟล์ shell sript (เชลล์ สคริปต์)

#!/bin/bash
# Aoo Basic installation wrapper # Version 1.0.0.5
# Script Developed by Apivat Pattana-Anurak
# SysAdmin & Programmer # Thailand # Bangkok
# https://www.aoostudio.com

################## Step1 basic install & update ####################
# install
yum install screen -y
yum -y install epel-release
yum install net-tools -y
yum install whois -y

# update os
yum -y update

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting)

ประเภทของ Shell (เชลล์)ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

  • Bourne shell (/bin/sh) เป็น Shell ในยุคแรกๆ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการกาหนดโครงสร้างภาษาคล้าย ๆกับภาษาอัลกอ(AlgoLanguage)สามารถเขียนเป็น shellscript ได้ และยังเป็นเชลลม์าตราฐานที่มีในระบบปฏิบัติการย Unix ทุกตyวและยังสามารถย้าย shell script ไปยัง Unix ระบบอื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขสคริปท์ Bourne shell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • C shell (/bin/csh) เป็น Shell ที่พัฒนาข้ึนมาหลังจาก Bourne shell มีรูปแบบคำสั่งและไวยากรณ์เหมือนกับภาษาซี (C Language) มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย สะดวก อีกทั้งยังสามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ดีกว่า Bourneshell และยังมีความสามารถในการ เรียกใช้คำสั่งท่ีใช้ไ้ปแล้ว C shel จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ % ”
  • Kornshell คอร์นเชลล์ (/bin/ksh) เป็น shell ที่พัฒนามาจากต้นแบบของ Bourneshell และ CShell สามารถทางานใน function ของ Bourne shell ได้ทกอย่าง การเขียน shell script ทำได้ง่าย และรัดกุมข้ึน สามารถนำคำสั่งที่ใช้ไปแล้ว กลับมา execute ใหม่ได้ ถือได้ว่า Korn shell เป็นการรวมเอาข้อดีของ Bourneshell และ CShell เข้ามาไว้ด้วยกัน แต่ไม่ได้มีในUNIX ทุกตัว Kornshell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • Bourne again shell หรือ bash (แบช)  /bin/bash หรือ /usr/local/bin/bash เป็นการเอา Bourne shell กลับมาพัฒนาใหม่ ทำให้สามารถทำงานแบบ line editing ได้ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกหลายอย่าง bashshell น้ีไม่ใช่มาตรฐานของ Unix Shell แต่เป็น default shell ของ linux ในปัจจุบัน Bash จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ # หรือ $ ”

 

 


url : https://aoostudio.com/single-blog.php?id=37